Practice description

My practice is founded in an interest for structural conditions and their representation. I’m engaged with how we asses, organise and endeavour to understand, information. My work serves as both a visualisation of data, as well as a temporal record of personal events, objects, surroundings and ultimately of my own artistic labor. I’m filtering my experience of life through the process of mapping and measuring myself and my immediate environment. For a while, I’ve been committed to the extensive work of mapping out the underlying framework that is influencing my close physical surroundings and the social conditions I live in. Constructions that are heavily integrated in life, but created for reasons that are complicated to decode. I observe, examine and experiment with the marks, those structures leave behind. I purposefully combine pseudoscientific strategies and self developed methods of measuring and registering, with preexisting and acknowledged systems of interpretation. The intention is to utilise the established scope of reference, in order to attribute authority to phenomena and conditions that may be complex to render intelligible. 

-

Praksis beskrivelse:

Min praksis er i udgangspunktet research baseret og funderet i en interesse for strukturelle forhold
og deres repræsentation. Jeg har længe været optaget af et omfattende kortlægningsarbejde der
afsøger, belyser og til dels søger at forskyde opfattelsen af de bagvedliggende rammer der præger
de nære fysiske omgivelser og de sociale rammer vi færdes i. Det er en potentiel uendelig lang
proces af forskellige typer optegnelser over vores omgivelser, handlinger og relationer. Det være
sig de arkitektoniske rammer vi lever under, de bevægelsesmønstre vi færdes i eller de verbale og
nonverbale koder vi kommunikerer med. Konstruktioner der er solidt integreret i vores liv, men som
i høj grad er afrundet af årsager der kan være svære at afkode. Jeg er interesseret i af at iagttage,
behandle og eksperimentere med de afmærkninger strukturerne efterlader. I hvor høj grad skal jeg
vise eller ikke-vise, tilsløre eller afsløre? Hvornår er noget noget, frem for noget andet? i
forlængelse af dette, er jeg engageret i at undersøge hvilke koblinger og erkendelser der opstår, og
hvilke rammer jeg sætter for mig selv undervejs i behandlingen af materialet. Jeg eksperimenter
bevidst med at kombinere pseudovidenskabelige strategier og selvudviklede opmålingssystemer
med allerede eksisterende og anerkendte forståelses systemer. Intentionen er at at drage fordel af
etablerede referencerammer for at tillægge autoritet til fænomener og forhold der kan være
komplekse at anskueliggøre. Eksempelvis ved at benytte let genkendelige visuelle udlægninger af
data bl.a. repræsenteret ved lagkagediagrammer, grafer og koordinatsystemer. Denne, til tider
komplicerede afkodningsprocedure bliver på sin vis til en proces, der i sig selv kan afføde spor til et
nyt sæt adfærdsmønstre.
Typisk fordeler min arbejdsproces sig løst over forskellige faser. Relevansen af de enkelte trin
varierer dog fra projekt til projekt. Det første stadie er almindeligvis baseret i opsamlingen af en
mængde research materiale. Det kan være e-mails, essays, lydfiler, referencebilleder, noter, osv.
der beskæftiger sig med det område eller element jeg ønsker at granske. Dele af materialemassen
bliver herefter underlagt registrering, analyse, systematisering og kategorisering. Slutteligt
omformes det udvalgte materiale via en række forsøg og bearbejdninger. Oftest ender det som
væg-værker, eksempelvis collage, tegning, mixed media eller relief, men også som
videoinstallationer og rummelige objekter.